PURNA PASKIBRAKA INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENGURUS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Sekretariat
Seksi Binmudora Kandepdiknas Kota Yogyakarta
Jl Hayam Wuruk 11 Yogyakarta 55212 Telp ( 0274 ) 512956

Blunyah Gede 241 Yogyakarta 55284
Telp ( 0274 ) 582014 -- Wisnu '97

Alternative
( 0274 ) 563553 -- Bonti '94
( 0274 ) 383279 -- Dini '96

 

 ppi_kdy @ yahoo.com
 !!! Web site ini masih dalam taraf penyempurnaan !!!


 web master

[ A d j i e ]
[ NRA 96.12.01.0041 ]
adjie_pstd @ yahoo.com